Language: NOR | ENG

Matematikk 2 for 5.-10 trinn, Kompetanse for kvalitet (nettbasert)

  • Lillehammer
  • Duration: 1 år
  • Fall semester , ,
  • ECTS 30 ects
  • Application period Søknadsfrist: Udir 1. mars 2020

About the programme

Har du lyst til å bli en enda bedre matematikklærer?

Høgskolen i Innlandet tilbyr et nettbasert studie for deg som har Matematikk 1 fra før der innholdet er rettet spesielt mot matematikkundervisning på ungdomstrinn. Studiet kan også gjennomføres av lærere på mellomtrinnet, men for denne gruppa anbefaler vi nettstudiet til Universitetet i Tromsø eller Universitetet i Agder.

Studiet er organisert i 2 emner à 15 studiepoeng. Emne 1+2 gir til sammen 30 studiepoeng.

Nettstudiet er en del av den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet, og passer for den som ønsker en fleksibel og reisefri studiegjennomføring. Hvert semester tilbys en frivillig dagssamling.

Søknad sendes via Utdanningsdirektoratet sin søkerportal for Kompetanse for kvalitet innen 1. mars.

How to apply?

Apply through our local admission service using the code 7002. Click the Apply button on this page to proceed.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Practical information

Emne 1 gjennomføres i høstsemesteret med digital eksamen i desember. Emne 2 gjennomføres i vårsemesteret med digital eksamen i mai/juni. Det er ingen obligatoriske samlinger i studiet, men det tilbys en frivillig dagssamling hvert semester. 

Organisering og læringsformer

Hvert emne består av syv moduler av to til tre ukers varighet, der studenten arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og tester og andre nettressurser. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig del av studiet. Argumentasjon og eksperimentering i matematikkfaget skal gå som en rød tråd gjennom begge emnene. Digitale aktuelle verktøy brukes utstrakt og er en del av flere obligatoriske arbeidskrav i begge emner.
Modulenes læringsaktiviteter foregår i klasserommet, på egen arbeidsplass, i dialog med medstudenter og kolleger på egen skole, og studenten har ansvar for egen progresjon innenfor hver modul.

Arbeidskrav

Hver av de syv modulene har obligatoriske oppgaver som må gjennomføres i modulens åpningstid. Didaktiske arbeidskrav leveres på tvers av moduler til gitte tidspunkt. Det kreves også deltakelse i medstudentvurderinger. Alle arbeidskrav må være levert og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Studenter som ved semesterets slutt mangler arbeidskrav, får tilbud om å levere nye arbeidskrav til dato fastsatt av emneansvarlig.

Eksamensform

Emnet har en todelt eksamen. 6 timers digital hjemmeeksamen (teller 60%) og 24 timers hjemmeeksamen (teller 40%). 

What is next?

Studiet er relevant for å dekke den etterspurte faglige kompetansehevingen i matematikk for lærere i ungdomsskolen. Kurset kan inngå som en del av de 60 studiepoengene som kreves for å undervise i matematikk på ungdomstrinnet.

Studiet kan også være en del av opptaksgrunnlaget for å ta et relevant masterløp, for eksempel den planlagte masteren i realfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

More information

Price

No tuition, but semester fee is required