Language: NOR | ENG

Master i psykososialt arbeid med barn og unge

 • Lillehammer
 • Duration: 2 år
 • Fall semester
 • ECTS 60 ects
 • Application period Application period: *
* - for some applicants
 • Du vil lære å initiere og gjennomføre forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Du ønsker en erfaringsbasert mastergrad
 • Kan gi grunnlag for opptak til videre studier på ph.d-nivå

About the programme

Master i psykososialt arbeid med barn og unge er en erfaringsbasert mastergrad, og bygger på studiet Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (60 stp). Masterstudiet er delt inn i to deler. Del 1 består av Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid på 60 studiepoeng. Del 2 er masterpåbyggingen og består av to obligatoriske masteremner og avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng. Påbygging utgjør til sammen 60 studiepoeng. Opptak på masterpåbygging forutsetter fullført og bestått Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid.

Første studieår tas emnet Vitenskapsteori og metode (15 stp) i høstsemesteret og emnet Kommunikasjon i profesjonelle kontekster i vårsemesteret. I andre studieår skrives masteroppgaven. 

I masteroppgaven skal studentene fordype seg i et selvvalgt tema. Her er det lagt opp til flere seminar som knyttes til studentenes arbeid med prosjektskissen samt et 80 prosent seminar i sluttfasen av arbeidet. Det er obligatorisk med veiledning på masteroppgaven.

Det er et overordnet læringsmål at deltakerne etter endt utdanning skal kunne initiere og gjennomføre forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge og familier i krise.

Masterstudiet egner seg for studenter med grunnutdanning som retter seg mot, og som har erfaringsbakgrunn fra arbeid med /for barn og unge i offentlig, privat og frivillig sektor, for eksempel barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lærere, førskolelærere, kulturarbeidere og politi.

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form

Fornøyde studenter

Studentene på Master i psykososialt arbeid med barn og unge er veldig fornøyde studenter, noe som blant annet har kommet til uttrykk i Studiebarometeret.

Practical information

 • Studiet kan kun gjennomføres på deltid
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid  her
 • Samlingsdager høsten 2019 (Vitenskapsteori og forskningsmetode):
  • Samling 1: 2. - 4. september (studiestart)
  • Samling 2: 26. – 27. september
  • Samling 3: 21. – 22. oktober
  • Samling 4: 20. – 22. november

Exchange programmes

Vurderer du å reise på utveksling?

Ta kontakt direkte med studieleder for informasjon om utvekslingsmuligheter i dette studieprogrammet.

What is next?

Jobbmuligheter

Masterstudiet i psykososialt arbeid med barn og unge skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere i/for psykososialt arbeid med barn og unge på ulike ulike nivåer i samfunnet. Studiet skal formidle og utvikle kunnskap om barn og unges psykososiale utvikling på en vitenskapelig reflektert måte i et helsefremmende perspektiv. Kunnskap om tiltak som kan styrke barn og unges familier og sosiale nettverk, og kunnskap om tverrfaglig samarbeid og koordinering av ulike tjenester for barn og unge og deres familier står sentralt.

Praksis er premissleverandør for utdanningens forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet, og i studiets forsknings- og utviklingsarbeid, skal ha en klar praksisforankring og relevans. For mer detaljert beskrivelse av læringsutbytte definert i tredelingen kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, henvises det til studieplanen.

This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap