Language: NOR | ENG

Internasjonal politikk

 • Lillehammer
 • Duration: Halvårsstudium
 • Spring semester
 • ECTS 15 ects
 • Application period 1. september - 1. oktober
 • Interessert i internasjonal politikk?
 • Realisme og liberalisme
 • Strukturer og institusjoner i internasjonal politikk

About the programme

Emnet gir en innføring i teorier og aktuelle temaområder i internasjonal politikk. Sentralt i emnet er fagets teoritradisjoner om hvordan stater og andre aktører derunder internasjonale organisasjoner og interesseorganisasjoner former internasjonal politikk. Emnet dekker tradisjonelle teorier, som realisme og liberalisme, og teoriperspektivene som kritiserer disse. I disse teoriene er diskusjoner om betydningen av strukturer og institusjoner i internasjonal politikk sentral.

Teori er verktøy som brukes til å forstå internasjonal politikk. Emnet formidler hvordan teorier om internasjonal politikk er bygd opp, hva og hvem som studeres i internasjonal politikk og hvilke bevis og kilder som brukes. Teori skal brukes til å analysere og drøfte utviklingen i internasjonal politikk, og et sentralt tema i dette emnet er øvelser i å analysere og vurdere aktuelle hendelser. Sentrale tema er internasjonal sikkerhet og utviklingen i internasjonale organisasjoner som NATO og FN.

Internasjonal politikk preges av dilemma som for eksempel mellom forsvar av universelle menneskerettigheter og vern av staters suverenitet. Et sentralt spørsmål er hva som oppfattes som legitimt i internasjonal politikk. Eksempler fra internasjonale fredsoperasjoner viser ulike vurderinger av legitimitet i internasjonal politikk i historisk sammenheng. Å vurdere betydningen av makt, identitet og interesser i denne utviklingen er sentralt. Dette emnet introduserer studentene til slike vurderinger i studiet av internasjonal politikk.

Practical information

 • Emnet består av forelesninger og seminar. Forelesningene gir oversikt over begreper, teorier og utviklingen i sentrale institusjoner i internasjonal politikk. I seminarene øves studentenes forståelse av faget gjennom selvstendige begrepsforklaringer og vurderinger av aktuelle problemstillinger.
 • Tema i forelesning utdypes i seminar gjennom aktiv studentdeltakelse. Til seminarene bidrar studentene med forberedelse av pensumlitteratur og muntlige presentasjoner. Arbeidskravene øver den faglige forståelsen gjennom både muntlig og skriftlig presentasjon. Pensumlitteraturen omfatter lærebøker og utvalgte artikler og bokkapitler i et kompendium.
 • Det er to arbeidskrav i dette emnet. Begge er basert på gruppepresentasjoner på seminar med påfølgende skriftlige innleveringer.
 1. Over et oppgitt tema, skriftlig innlevering på 10 sider.
 2. Over 10 selvvalgte småspørsmål om sentrale faglige begrep, med etterfølgende skriftlig innlevering på minimum 1 side.
 • 5 timers dagseksamen. Karakterskala er A-F.

What is next?

Emnet er obligatorisk for  Årsstudium i internasjonale studier med historie og Bachelor i internasjonale studier med historie.

Emne er valgbart for bachelorstudier ved Høgskolen i Innlandet (Hvilke studier som vil bli tilbudt emnet som valgemne vil bli klart senere).

More information

Price

No tuition, but semester fee is required