Language: NOR | ENG

Bachelor i vernepleie - deltid

  • Lillehammer
  • Duration: 4
  • Fall semester
  • ECTS 180 ects
  • Application period Har ikke opptak i 2020
  • Vil jobbe med mennesker
  • Bistå mennesker med ulike funksjonsvansker
  • Rehabilitering og habiliteten

About the programme

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet - ha spennende og varierte arbeidsoppgaver? Da kan vernepleierutdanningen være noe for deg!

Målet med vernepleierutdanningen

Målet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker.

Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

Hva lærer du?

Med bachelor i vernepleie lærer du å tilrettelegge for brukermedvirkning og deltagelse i samfunnet for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Du blir kvalifisert til å medvirke til rehabilitering og habilitering med omsorg, opplæring, metodisk miljøarbeid og samfunnsarbeid som sentrale stikkord.

Vernepleie på deltid.

Bachelor i vernepleie- deltid går over 4 år, det vil si 75% studieprogresjon. Studiet er et fleksibelt deltidsstudium basert på samlinger. Det er ca 4 samlinger i semesteret som går over 3-5 dager. Samlingene vil foregå på Lillehammer. Høgskolen samarbeider med studiesentre i Hedmark og Oppland om mulig tilrettelegging for praksisstudier og gruppevirksomhet. Klientrettet praksis utgjør om lag 50 studiepoeng og fordeles over 3 praksisperioder.

Studentene må beregne å ha full permisjon fra eventuell egen jobb i praksisperiodene.

Studietilbudet gir mulighet for å kombinere arbeid og familie og studiet er i hovedsak innrettet mot personer som ønsker og har behov for å øke sin kompetanse i helse- og sosialfaglig arbeid.

Fornøyde studenter

Exchange programmes

Studentene kan ta praksisstudier i utlandet innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet. Utenlandsopphold kan være aktuelt i praksisperioden i 3. studieår.

What is next?

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter, og det er stort behov for vernepleierens kompetanse. Vernepleiere jobber i dag på en rekke arenaer, som for eksempel i tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, innen habilitering/rehabiliteringstjenester, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

 

Videre studier
Vernepleiere kan bygge på utdanningen med Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier eller Master i karriereveiledning. Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap