Language: NOR | ENG

Bachelor i vernepleie - deltid

  • Lillehammer
  • Duration: 4
  • Fall semester
  • ECTS 180 ects
  • Application period Neste opptak er planlagt våren 2022.
  • Vil jobbe med mennesker
  • Bistå mennesker med ulike funksjonsvansker
  • Rehabilitering og habiliteten

About the programme

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet - ha spennende og varierte arbeidsoppgaver? Da kan vernepleierutdanningen være noe for deg!

Målet med vernepleierutdanningen

Målet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker.

Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

Hva lærer du?

Med bachelor i vernepleie lærer du å tilrettelegge for brukermedvirkning og deltagelse i samfunnet for mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. Du blir kvalifisert til å medvirke til rehabilitering og habilitering med omsorg, opplæring, metodisk miljøarbeid og samfunnsarbeid som sentrale stikkord.

Vernepleie på deltid

Bachelor i vernepleie- deltid går over 4 år, det vil si 75% studieprogresjon. Neste opptak er våren 2022. 

Studiet er et fleksibelt deltidsstudium basert på samlinger. Det er ca 4 samlinger i semesteret som går over 3-5 dager. Samlingene vil foregå på Lillehammer. Høgskolen samarbeider med studiesentre i Hedmark og Oppland om mulig tilrettelegging for praksisstudier og gruppevirksomhet. Klientrettet praksis utgjør om lag 50 studiepoeng og fordeles over 3 praksisperioder.

Studentene må beregne å ha full permisjon fra eventuell egen jobb i praksisperiodene.

Studietilbudet gir mulighet for å kombinere arbeid og familie og studiet er i hovedsak innrettet mot personer som ønsker og har behov for å øke sin kompetanse i helse- og sosialfaglig arbeid.

Job opportunities

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter, og det er stort behov for vernepleierens kompetanse. Vernepleiere jobber i dag på en rekke arenaer, som for eksempel i tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, innen habilitering/rehabiliteringstjenester, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

Stay abroad

Studentene kan ta praksisstudier i utlandet innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive fordypningsoppgave i utlandet. Utenlandsopphold kan være aktuelt i praksisperioden i 3. studieår.

Further studies

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier eller Master i karriereveiledning. Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

What does it cost?

No tuition, but semester fee is required

Sign up for our newsletter and we will send you useful updates up to the application deadline.

Go to signup form
This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap