Language: NOR | ENG

Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

 • Lillehammer
 • Duration: 3
 • Spring semester
 • ECTS 180 ects
 • Application period Se utlyste stillinger
 • Utdanne forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst
 • Bidra til grunnforskning og anvendt forskning
 • Fagområdet barn og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling

About the research programme

Ph.d.- programmet Barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling er en interdisiplinær doktorgradsutdanning. Utdanningens mål er å utdanne forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling i deres møte med et komplekst samfunn.

Ph.d.- utdanningen skal bidra til grunnforskning og anvendt forskning innenfor fagområdet barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling. En slik forskning vil også kunne bidra med forskningsbasert kunnskap som er relevant for profesjoner som arbeider med barn og unge. I den forstand vil utdanningen også bidra til profesjonsrelevant forskning, det vil si, forskning som har direkte eller indirekte relevans for profesjonelle virksomheter som i forskjellige former arbeider med å legge til rette for barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling på ulike områder.

De faglige læringsmålene for ph.d.- utdanningen er formulert ut fra kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Læringsmålene er følgende:

 1. Kandidatene skal beherske generell vitenskapsteori og metode, og de skal ha innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske diskusjoner.
 2. Gir kandidatene et grunnlag for innsikt i og kritisk refleksjon om teoriers, empirisk forskning og praksisfelts forståelser av barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling, samt om samfunnets og profesjoners forskjellige innsatser på dette området.
 3. Gir kandidatene kunnskap om sentrale problemstillinger i forskningsfronten på det faglige kjerneområdet barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling og eget spesialområde.
 4. Gir kunnskapsgrunnlag for at kandidatene etter endt utdanning har kompetanse til å undervise og veilede innen feltet barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling og eget spesialiseringsområde
 5. Gir kunnskapsgrunnlag for og trening i å drive og formidle forskning på internasjonalt nivå.

Ph.d.- utdanningen omfatter:

 • En godkjent opplæringsdel
 • Et selvstendig forskningsarbeid i samarbeid med veiledere og eventuelt andre forskere
 • Utarbeidelse av en doktorgradsavhandling basert på forskningsarbeidet
 • Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Faglig formidling som er nært relatert til doktorgradsarbeidet

What does it cost?

Finansieres gjennom utlyst stipendiatstilling eller annen ekstern finansiering
This study is offered by: Fakultet for helse- og sosialvitenskap