Language: NOR | ENG

Spillavhengighet og problemskapende dataspilling

  • Annet studiested
  • Duration: 0,5 år
  • Fall semester , Exchange student ,
  • ECTS 15 ects
  • Application period Søknadsfrist 1.november 2020

About the programme

Opplæringsprogrammet passer for de som ønsker å lære mer om spilleavhengighet og problemskapende dataspilling:

  • De som kan oppdage spilleproblemer; ansatte i førstelinjetjeneste: Sosialtjenesten, helsesøstere, fastleger, lærere/rådgivere og ansatte i PP-tjenesten, bedriftshelsetjenesten, politiet, kriminalomsorgen, frivillige og private organisasjoner.
  • De skal ta i mot og iverksette tiltak og behandling; ansatte i spesialisthelsetjenesten, poliklinikker og institusjoner som tar i mot mennesker med avhengighetsproblematikk eller psykiske lidelser
  • De som skal følge opp etterpå; lærere/rådgivere og den kommunale førstelinje m.fl.

 Studiet er 2-delt:

Del A er et praktisk/teoretisk kurs over 12 uker med nettstøtte og to 2-dagers samlinger. Det vil være spesielt fokus på særtrekk ved problemskapende spilling og hvordan møte og hjelpe mennesker med spilleproblemer, og deres pårørende. Kurset starter med en 2-dagers samling, etterfulgt av en periode på 6-8 uker, hvor tilegnelse av kunnskap og ferdigheter skjer via en nettbasert læringsportal før det arrangeres en ny 2-dagers samling. I perioden mellom samlingene arbeider studentene på nettet - individuelt og gruppevis.

Nettkurset er svært brukervennlig og enkelt å arbeide i, og består av ulike pedagogiske virkemidler. Spesielt er det mange innslag av videoopptak med sentrale fagpersoner, spilleavhengige og pårørende. Del A avsluttes med en flervalgstest, og bestått test gir kursbevis.
Del B som består i å gjennomføre en prosjektoppgave. Gjennomført Del A og bestått Del B gir til sammen 15 studiepoeng som kan søkes innpasses i en mastergradsutdanning.

Opplæringsprogrammet er utviklet og gjennomføres med støtte fra Helsedirektoratet

 Søk her

 

Et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst)

 

 

Spilleproblematikk

 

Logo korusost

Administrative spørsmål
 Marianne Sveen
 Tlf. 61 28 83 21
 e-post: marianne.sveen@inn.no

Faglige spørsmål
 Hans-Jørgen Wallin Weihe, HiNN
 Tlf. 61 28 80 00
 e-post:  h-j.wallin.weihe@inn.no

 Øystein Bjørke Olsen, KoRus Øst   
 Tlf. 90 56 16 57
 e-post: oystein.olsen@sykehuset-innlandet.no

Practical information

Kurset går over 12 uker med to samlinger à to dager.

Sted for samlingene:

Gardermoen Airport Hotell

Datoer for samlingene i 2021:

Samling 1: 19.-20- januar 2021

Samling 2: 9.-10 mars 2021

 

Kontaktperson ved KoRus Øst:

Prosjektleder KoRus Øst: Øystein Bjørke Olsen, E-post: oystein.olsen@sykehuset-innlandet.no, telefon: Tlf. 90 56 16 57

What is next?

Det er et avsluttende studium. 

More information

Price

Del A: Avgiften er på kr. 1500,- for del A. Avgiften dekker bl a undervisningssamlingene og fagbok som deles ut på samlingen. Del B (Eksamen): Avgiften for del B er på til sammen kr. 2500,- fordelt på to fakturaer; 1) Kr. 789,- semesteravgift for våren 2021, IKT-avgift og kopieringsavgift som går til Studentsamskipnaden (SINN) og 2) Kr. 1711,-, som dekker veiledning og eksamen. Dersom du har meldt deg opp til eksamen må denne avgiften betales selv om du senere velger å trekke deg fra eksamen. in addition to semester fee