Language: NOR | ENG
/1

2NO35-3 Språk og samfunn

Learning outcomes

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om norsk og nordisk språkhistorie og språkpolitikk, norske dialekter, varieteter og tospråklighet, de nordiske nabospråkene og praktisk språkbruk

Ferdigheter:

Studenten

 • kan analysere og kommentere språklige fenomen i historiske tekster (norrønt og mellomnorsk)
 • kan reflektere over språklig mangfold, språkutvikling og språkpolitikk
 • har videreutviklet sin uttrykksevne både muntlig og skriftlig på begge målformer
 • kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

Studenten

 • har generell kompetanse i å kunne vurdere tekster og språkbruk ut fra et historisk, sosiologisk/sosiolingvistisk og politisk perspektiv
 • kan drøfte og formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig på begge målformer
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i

Course content

 • Den eldre språkhistorien ser på utviklingen av moderne norsk ut fra et fellesnordisk utgangspunkt og konsolideringen av et gammalnorsk/gammalislandsk skriftspråk.
 • Den nyere språkhistorien trekker linjene videre via mellomnorsk til moderne norsk med fokus på utviklingen av bokmål og nynorsk og målformenes plass i samfunnet i dag.
 • Målføre og sosiolingvistikk ser på talemålet i geografisk og sosiologisk perspektiv, som også inkluderer tospråklighet.
 • Kunnskap om nabospråkene skal gi en større forståelse av det skandinaviske språkfellesskapet.
 • Praktisk språkbruk har et fokus på skriftspråk, gjerne med et kontrastivt perspektiv på bokmål og nynorsk.

Teaching and working methods

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid på digital læringsplattform.

Coursework requirements

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i emnet (se semesterplan). Minst ett av arbeidskravene skal skrives på bokmål, henholdsvis nynorsk.

Examination

6 timers skriftlig individuell eksamen på nynorsk.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tilfredsstillende ferdigheter i rettskriving og faglig formuleringsevne er en del av vurderingsgrunnlaget i tillegg til det faglige innholdet.

Examination support material

Ordliste