Language: NOR | ENG
/1

2NO35-1 Språk- og tekststrukturer

Learning outcomes

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lyder og lydsystem (fonologi)
 • har kunnskap om ulike former for ordanalyser (morfologi)
 • kjenner til ulike former for setningsanalyser (syntaks/semantikk)
 • har kunnskap om tekst- og diskursanalyse (pragmatikk/tekstlingvistikk)
 • kjenner grammatiske fagbegreper

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i transkribering av muntlig språk, ordanalyse, form- og funksjonsanalyse og tekst- og diskursanalyse.
 • har god uttrykksevne både muntlig og skriftlig på begge målformer
 • kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • har et analytisk perspektiv på språk og tekster som kan brukes i videre studier og i arbeidslivet. 

Course content

 • Lydlære (fonetikk/fonologi) omhandler lydsystemet i norsk.
 • Ordlære (morfologi) omhandler bl.a. ordklasser, bøyningsmønstre og ordanalyse.
 • Setningslære (syntaks) omhandler fraser, setningsledd og setningstyper og setningsanalyse med fokus på form og funksjon og betydning (semantikk).
 • Tekst- og diskursanalyse gir ei innføring i tekst- og kommunikasjonsteori med vekt på språklig samhandling og sosiale relasjoner.

Teaching and working methods

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid på den nettbaserte læringsplattformen Canvas.

Coursework requirements

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i emnet (se semesterplanen). Minst ett av arbeidskravene skal skrives på bokmål, henholdsvis nynorsk.

Examination

6 timers skriftlig individuell eksamen på bokmål.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F. der E er laveste ståkarakter.

Tilfredsstillende ferdigheter i rettskriving og faglig formuleringsevne er en del av vurderingsgrunnlaget i tillegg til det faglige innholdet.

Examination support material

Ordliste