Language: NOR | ENG
/1

2NO35-4 Litteratur og historie

Learning outcomes

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan anlegge et historisk perspektiv på et bredt utvalg av litterære tekster
 • har kunnskap om litteraturhistorisk periodisering og problemstillinger knyttet til litteraturfagets tradisjoner og egenart

Ferdigheter

Studenten

 • har videreutviklet sin uttrykksevne både muntlig og skriftlig på begge målformer
 • kan anvende litteraturteoretiske begreper og litteraturhistoriske perspektiver i praktisk tekstanalyse
 • kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte og formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig på begge målformer
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i 

Course content

 • Et studium av et variert utvalg litterære tekster fra middelalderen til i dag.
 • Betraktning av tekstene i lys av den tiden de ble til og i en mer overordnet litteraturhistorisk sammenheng.
 • Refleksjon over ulike historiske oppfatninger av og tilnærminger til litteratur.
 • Videreføring av arbeidet med sjanger og praktisk analyse fra emnet Litteratur og sjanger. 

Teaching and working methods

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid på den digital læringsplattform.

Coursework requirements

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i emnet (se semesterplan). Minst ett av arbeidskravene skal skrives på bokmål, henholdsvis nynorsk.

Examination

6 timers skriftlig individuell eksamen på bokmål.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tilfredsstillende ferdigheter i rettskriving og faglig formuleringsevne er en del av vurderingsgrunnlaget i tillegg til det faglige innholdet.

Examination support material

Ordliste